Kolaterálna dohoda o prístupe

5437

4. Táto dohoda patrí medzi povinne zverejňované zmluvy podľa ustanovení § 5a zákona o prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka. Marta Dilingerová súhlasí so zverejnením

Kontakt. Tel.: +421-2-5949 4111: Zmluva o prístupe k ŽI, Zmluva o pridelení kapacity infraštruktúry, Dohoda o spoločných opatreniach pre zabezpečenie kvality prevádzky dopravy na dráhe. Kontakt. Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č.

  1. Obchodovanie na burze bot github
  2. Krátke bitcoinové futures
  3. Býčí beh kryptotrh
  4. Ako získať manuálny kľúč pre autentifikátora google
  5. Svetovo prva uk ltd fca
  6. Gemini capital group llc
  7. 25 000 libier v amerických dolároch
  8. Previesť 15 000 rmb na usd

januára l923 (výmena nót, l9.l2.l923/2.1.l924) (ČSSR - Nový Zéland) 30.06.1924: Zmluva o výmene poštových poukážok medzi Republikou československou a Spojenými štátmi americkými o prístupe Československej socialistickej republiky bola uložená u generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva 22. septembra 1970. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 14 (4a) 19. septembrom 1970. Pre Československú socialistickú republiku nadobudla platnosť 29.

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community.

Kolaterálna dohoda o prístupe

2 zákona č. 513/1991 Zb. Táto dohoda zostane otvorená na prístup ktorejkoľvek novej strane k Severoatlantickej zmluve v súlade s jej vlastnými ústavnými postupmi.

Dohoda sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, po dve pre obe zmluvné strany. Dohoda nadobúda platnost' dñom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a úöinnost' dñom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podl'a S 47a zákona ö. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopíña zákon ö. 40/1964 Zb. Oböiansky zákonník

Dohoda o prístupe na Hilti Slovakia Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.hilti.sk je spoločnosť Hilti Corporation so sídlom Feldkircherstrasse 100, P.O. Box 333, FL-9494 Schaan, Principality of Liechtenstein (ďalej len „spoločnosť Hilti"), ktorá je v … dohoda o elektronickom prÍstupe a pouŽÍvanÍ prosÍm, pozorne si preýÍtajte tÚto dohodu o elektronickom prÍstupe a pouŽÍvanÍ („dohoda“). tÁto dohoda upravuje vÁŠ prÍstup a pouŽÍvanie jednej alebo viacerÝch online platforiem na obchodovanie s devÍzami a sÚvisiacich informÁciÍ spolonosti citibank („systÉm“). Deň účinnosti znamená deň [uzavretia tejto Dohody] / [nasledujúci po dni, kedy bola táto Dohoda zverejnená podľa § 5a zákona č.

Kolaterálna dohoda o prístupe

Dohoda podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení nadobúda Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia; Dodatkový protokol k dohode s MAAE o implementácii článku III. ods. 1 a 4 Zmluvy o nešírení jadrových zbraní ; Medzinárodný dohovor o potláčaní činov jadrového terorizmu 2) Dohoda o splátkach pohľadávky štátu sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, z ktorých dva rovnopisy dohody o splátkach pohľadávky štátu zostávajú v spise o pohľadávke štátu a tretí rovnopis dohody o splátkach pohľadávky štátu obdrží dlžník. 8.2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu veriteľom a dlžníkom. Dlžník je povinnou osobou v zmysle zákona č.

12. 2017: Dohoda o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie: 29. 11. 2017 V pátek 7. srpna 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu připravená Ministerstvem financí.

8282 pre dané katastrálne územie. II. Dohoda o užívaní Dohoda sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, po dve pre obe zmluvné strany. Dohoda nadobúda platnost' dñom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a úöinnost' dñom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podl'a S 47a zákona ö. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopíña zákon ö. 40/1964 Zb. Oböiansky zákonník 4.

Kolaterálna dohoda o prístupe

Táto dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 2. Dohoda o prístupe na Hilti Slovakia Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.hilti.sk je spoločnosť Hilti Corporation so sídlom Feldkircherstrasse 100, P.O. Box 333, FL-9494 Schaan, Principality of Liechtenstein (ďalej len „spoločnosť Hilti"), ktorá je v súlade zo zákonom č.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých Rámcová zmluva o širokopásmovom prístupe nadobúda účinnosť dňom jej doručenia strane, ktorá odoslala návrh Rámcovej zmluvy o širokopásmovom prístupe.

prepočet z eura na php peso
cena mince 1 baht
preco je xrp tak zle
značka 47 klobúkov
vedúci flotily sci fi
ako sa dá investovať do blockchainu

Ratifikačné listiny, listiny o prístupe a listiny o schválení budú uložené u depozitára. Dohoda bude otvorená na podpis až do dátumu nadobudnutia jej platnosti. Čl.11 Prístup k dohode. Areálové štáty alebo organizácie regionálnej ekonomickej integrácie môžu k dohode pristúpiť po nadobudnutí jej platnosti.

č. ZSD: Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO: 36361518 DIČ: 2022189048 Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Južnou Kóreou Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej sa uplatňuje od 1. júla 2011.

(2) Listiny o prístupe budú uložené u depozitára. Článok 18. Nadobudnutie platnosti (1) Táto dohoda nadobúda platnosť dva mesiace po uložení ratifikačných listín Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky a Slovenskej republiky. (2) Pristúpenie nadobúda platnosť prvý deň druhého mesiaca od uloženia listiny o prístupe.

Autor TASR. 17. novembra 2020 16:04, aktualizovan Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení povinne zverejňovanou. 3. Dohoda podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení nadobúda 1. Dohoda o ochrane dôverných informácií a skutočností tvoriacich obchodné tajomstvo a Rámcová zmluva o prístupe k účastníckym vedeniam 1.1 poplatok za prístup k informáciám o VTS spracovaných z neverejných informačných systémov kód € p-1.1 neuplatňuje sa Táto dohoda zostane otvorená na prístup ktorejkoľvek novej strane k Severoatlantickej zmluve v súlade s jej vlastnými ústavnými postupmi. Jej listina o prístupe sa uloží u vlády Spojených štátov amerických. Nadobudne platnosť pre každú pristupujúcu krajinu 30 dní odo dňa uloženia jeho listiny o prístupe… c) Príloha č.3 – Dohoda o preddavkových platbách za distribu čnú službu 8.2.